คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววรินลดา น้อยวิลัย
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศิริวรรณ รามฤทธิ์
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอัจจิมา เครือเทศ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียนฝ่ายการเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสายฝน งามแสงนิล
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียนฝ่ายการเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายศุภณัฐ เรไร
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียนฝ่ายกีฬา
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายอาทิตย์ กัวพู่
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียนฝ่ายกีฬา
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายกรพรม ตั้นท่งยิ้น
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียนฝ่ายสารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายเชิดพงษ์ มุขโต
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียนฝ่ายสารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสิริ กาลู่
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียนฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอำพัน ผัวหมัง
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียนฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายจิรภัทร์ จันทร์งาม
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียนฝ่ายสิ่งแวดล้อม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายธรรมรัตน์ มาหา
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียนฝ่ายดนตรี
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอรัญญา รุ่งเรือง
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียนฝ่ายอนามัย
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวยุรดา ศรีชำนาญ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียนฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5