กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวจันทร์เพ็ญ แก้วหอมคำ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

นางสาวสุธาวัลย์ สินธุมาศ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2