กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายสุชิน ดอนวัดไพร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระต่างประเทศ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวจันทร์เพ็ญ แก้วหอมคำ
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุชาดา รักอก
ครูอัตราจ้าง