กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายสุชิน ดอนวัดไพร
หัวหน้ากลุ่มสาระต่างประเทศ

นางสาวจันทร์เพ็ญ แก้วหอมคำ
ครู คศ.1

นางสาวสุธาวัลย์ สินธุมาศ
ครูอัตราจ้าง