กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

ว่าที่ร้อยตรีธกร ยิ้มแต้
หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ