กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

ว่าที่ร้อยตรีธกร ยิ้มแต้
หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายกอบศักดิ์ จิระชีวะนันท์
ครูอัตราจ้าง