กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

ว่าที่ร้อยตรีธกร ยิ้มแต้
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6