กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวินัย อ่อนศรี
หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

นายทศพร ทิพย์โยธิน
ครู คศ.2

นางสาวสุกัญญา มหาสินธ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0