กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวินัย อ่อนศรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวสุกัญญา มหาสินธ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4