กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวพิชญา ทองนาค
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวเพ็ญนภา จอกเล็ก
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6