กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางบุญรุ่ง คอนเมฆ
หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา

นางสาววริษา เนรมิตธนไพศาล
เจ้าหน้าที่ธุรการ