กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางธนวรรณ เชตุสุวรรณ
หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางบุญรุ่ง คอนเมฆ
ครู คศ.3

นายจิรพงษ์ ขันตยาภรณ์
ครู คศ.2