กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายทศพร ทิพย์โยธิน
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

นายอาทิตย์ แก้วปากเปาะ
พนักงานราชการ

นางสาวพัชรา ภู่สวัสดิ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวนุชจรินทร์ ศิวโมกษธรรม
ครูอัตราจ้าง