กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายทศพร ทิพย์โยธิน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายอาทิตย์ แก้วปากเปาะ
พนักงานราชการ

นางสาววรารัตน์ กองแสน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/0