กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายทศพร ทิพย์โยธิน

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5

นางสาวพัชรา ภู่สวัสดิ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5

นายภาณุวัชร เล็บครุฑ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5

นายอาทิตย์ แก้วปากเปาะ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวนุชจรินทร์ ศิวโมกษธรรม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3