กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวสุกัญญา มหาสินธ์
หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์

นางสาวธัญญเรศ เกษมศรี
ครูผู้ช่วย