กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายจิรายุ สงวนแก้ว
หัวหน้ากลุ่มสารคณิตศาสตร์

นางสาวสุกัญญา มหาสินธ์
ครู คศ.1