กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวสุกัญญา มหาสินธ์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

นางสาวธัญญเรศ เกษมศรี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6