กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวพัชรา วิริยะวัฒนะ
หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์

นายจิรายุ สงวนแก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/0

นางสาวสุกัญญา มหาสินธ์
ครู คศ.1