กลุ่มบริหารทั่วไป

นายวินัย อ่อนศรี
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป