กลุ่มบริหารทั่วไป

นายวินัย อ่อนศรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป