กลุ่มบริหารงบประมาณ

นายทศพร ทิพย์โยธิน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ