กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวจันทร์เพ็ญ แก้วหอมคำ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ