คณะผู้บริหาร

นางสาวโสภา ขำเจริญ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวจันทร์เพ็ญ แก้วหอมคำ
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางแก้ววันนี เมฆวิลัย
ฝ่ายบริหารงานบุคคล

นายวินัย อ่อนศรี
ฝ่ายบริหารทั่วไป

นายทศพร ทิพย์โยธิน
ฝ่ายบริหารงบประมาณ