ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายพิสุทธิ์ รอดบำเรอ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่-อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2527-2535
ชื่อ-นามสกุล : นายทนงสิทธิ์ แสงเรือง
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่-ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2535-2542
ชื่อ-นามสกุล : นายปรีชา สุคนธมาน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2542-2544
ชื่อ-นามสกุล : นายวีระพงษ์ คุณมณี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2544-2550
ชื่อ-นามสกุล : นายวรภัทร ชัยเลิศ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2550-2552
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญเลิศ วงศ์ยะรา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2552-2556
ชื่อ-นามสกุล : นายยงยุทธ ลิ่มสกลเศรษฐ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2556-2557
ชื่อ-นามสกุล : นายภูริวรรฒก์ แย้มสุคนธ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2558-2560
ชื่อ-นามสกุล : นายมณเฑียร สุดฮะ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2560-2562
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวโสภา ขำเจริญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2562-ปัจจุบัน