ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายพิสุทธิ์ รอดบำเรอ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่ - อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๕๒๗ -๒๕๓๕
ชื่อ-นามสกุล : นายทนงสิทธิ์ แสงเรือง
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่ - ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๕๓๕ - ๒๕๔๒
ชื่อ-นามสกุล : นายปรีชา สุคนธมาน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๕๔๒ - ๒๕๔๔
ชื่อ-นามสกุล : นายวีระพงษ์ คุณมณี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๕๔๔ - ๒๕๕๐
ชื่อ-นามสกุล : นายวรภัทร ชัยเลิศ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๕๕๐ - ๒๕๕๒
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญเลิศ วงศ์ยะรา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๕๕๒ - ๒๕๕๖
ชื่อ-นามสกุล : นายยงยุทธ ลิ่มสกลเศรษฐ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗
ชื่อ-นามสกุล : นายภูริวรรฒก์ แย้มสุคนธ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐
ชื่อ-นามสกุล : นายมณเฑียร สุดฮะ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวโสภา ขำเจริญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๕๖๒ - ปัจจุบัน