คณะผู้บริหาร

นางสาวโสภา ขำเจริญ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวจันทร์เพ็ญ แก้วหอมคำ
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางบุญร่ง คอนเมฆ
ฝ่ายบริหารงานบุคคล

นายวินัย อ่อนศรี
ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางแก้ววันนี เมฆวิลัย
ฝ่ายบริหารงบประมาณ