คณะผู้บริหาร

นายมณเฑียร สุดฮะ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางธนวรรณ เชตุสุวรรณ
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางบุญร่ง คอนเมฆ
ฝ่ายบริหารงานบุคคล

นายวินัย อ่อนศรี
ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางแก้ววันนี เมฆวิลัย
ฝ่ายบริหารงบประมาณ