ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายชื่อนักเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 31.18 KB 204
แบบฟอร์มเอกสาร ปพ.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 345.19 KB 154
แบบบันทึกผลการพัฒนาผู้เรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 334.45 KB 112
แบบฟอร์ม ปพ.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 32.94 KB 136
แบบบันทึกการตรวจนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 197.62 KB 100
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของครูปีการศึกษา2560 Word Document ขนาดไฟล์ 295.5 KB 79
แบบรายงานประจำตัวนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 226.98 KB 102
แบบฟอร์มกำหนดการสอนโรงเรียนเนกขัมวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 362.5 KB 159
กลยุทธ์โรงเรียนเนกขัมวิทยา Unkown Document ขนาดไฟล์ 98.26 KB 327
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ Word Document ขนาดไฟล์ 1.51 MB 204
ปกสมุด ปพ.๕ Word Document ขนาดไฟล์ 277.63 KB 215
แบบฟอร์มเขียนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 77 KB 158
แบบฟอร์มเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 82.5 KB 131
แบบฟอร์มใบปะหน้าข้อสอบโรงเรียนเนกขัมวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 38.5 KB 219
แบบฟอร์มพัฒนาคุณภาพการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 31 KB 130
แบบฟอร์มการจองห้องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนแบบ e-Learning Word Document ขนาดไฟล์ 251 KB 126
พัสดุ
แบบฟอร์มจัดจ้าง 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 88.3 KB 74
แบบฟอร์มจัดซื้อพัสดุ 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 149 KB 93
แบบฟอร์มพัสดุ Word Document ขนาดไฟล์ 122.5 KB 1525
งานประกัน
SAR ฟอร์มใหม่ล่าสุด Word Document ขนาดไฟล์ 179.56 KB 33
สรุปผลการประเมินเป็นระดับชั้นตามประเด็น Word Document ขนาดไฟล์ 39.4 KB 14
มาตรฐานที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 46.92 KB 13
มาตรฐานที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 52.24 KB 7
มาตรฐานที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 52.24 KB 7
มาตรฐานที่ 1 -1.2 Word Document ขนาดไฟล์ 40.32 KB 10
มาตรฐานที่ 1 -1.1 Word Document ขนาดไฟล์ 51.93 KB 9
มาตรฐาน 3 เก็บรวบรวมข้อมูลและร่องรอยหลักฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 28.35 KB 15
มาตรฐาน 2 เก็บรวบรวมข้อมูลและร่องรอยหลักฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 28.77 KB 9
มาตรฐาน 1 เก็บรวบรวมข้อมูลและร่องรอยหลักฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 26.19 KB 7
กราฟสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 101.5 KB 14
แบบฟอร์มโรงเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.6 MB 100
คู่มือโครงการพิเศษของโรงเรียน 81
แบบฟอร์มรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 306 KB 157
เอกสาร แนวทางประกันคุณภาพภายใน เล่ม 9 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.59 MB 95
เอกสาร แนวทางประกันคุณภาพภายใน เล่ม 8 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 568.51 KB 101
เอกสาร แนวทางประกันคุณภาพภายใน เล่ม 7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 668.26 KB 106
เอกสาร แนวทางประกันคุณภาพภายใน เล่ม 6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 705.68 KB 108
เอกสาร แนวทางประกันคุณภาพภายใน เล่ม 5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 426.57 KB 100
เอกสาร แนวทางประกันคุณภาพภายใน เล่ม 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 713.9 KB 109
เอกสาร แนวทางประกันคุณภาพภายใน เล่ม 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 715.66 KB 101
เอกสาร แนวทางประกันคุณภาพภายใน เล่ม 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 590.38 KB 105
เอกสาร แนวทางประกันคุณภาพภายใน เล่ม1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 743.31 KB 111
แบบประเมิน
สมุดประเมินผลกิจกรรมชุมนุม Word Document ขนาดไฟล์ 85.52 KB 135
สมุดบันทึกกิจกรรมเพื่อสังคมและจิตสาธารณะ Word Document ขนาดไฟล์ 78.74 KB 112
สมุดประเมินกิจกรรมลูกเสือ Word Document ขนาดไฟล์ 85.29 KB 106
สมุดประเมินผลกิจกรรมแนะแนว Word Document ขนาดไฟล์ 85.18 KB 104
คู่มืออำนวยความสะดวกในการพิจารณาขออนุญาตของทางราชการ
คู่มือสำหรับประชาชนของโรงเรียนเนกขัมวิทยา RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.61 MB 96
งานวิชาการ
กำหนดการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 347.5 KB 19
แผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 261.64 KB 13
แบบประเมินแผน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 843.23 KB 26
ส่วนประกอบแผน Word Document ขนาดไฟล์ 58 KB 17