ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
สรุปโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 22.01 KB 274
ตัวอย่างฟอร์มโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 19.15 KB 281
ขอใช้เงินตามแผน Word Document ขนาดไฟล์ 55.03 KB 273
หน้าปกข้อสอบ ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 72.65 KB 359
รูปแบบข้อสอบ ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 92.5 KB 361
รายชื่อนักเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 31.18 KB 597
แบบฟอร์มเอกสาร ปพ.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 345.19 KB 553
แบบบันทึกผลการพัฒนาผู้เรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 334.45 KB 496
แบบฟอร์ม ปพ.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 32.94 KB 525
แบบบันทึกการตรวจนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 197.62 KB 486
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของครูปีการศึกษา2560 Word Document ขนาดไฟล์ 295.5 KB 468
แบบรายงานประจำตัวนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 226.98 KB 490
แบบฟอร์มกำหนดการสอนโรงเรียนเนกขัมวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 362.5 KB 620
กลยุทธ์โรงเรียนเนกขัมวิทยา Unkown Document ขนาดไฟล์ 98.26 KB 718
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ Word Document ขนาดไฟล์ 1.51 MB 585
ปกสมุด ปพ.๕ Word Document ขนาดไฟล์ 277.63 KB 608
แบบฟอร์มเขียนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 77 KB 543
แบบฟอร์มเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 82.5 KB 517
แบบฟอร์มใบปะหน้าข้อสอบโรงเรียนเนกขัมวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 38.5 KB 603
แบบฟอร์มพัฒนาคุณภาพการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 31 KB 517
แบบฟอร์มการจองห้องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนแบบ e-Learning Word Document ขนาดไฟล์ 251 KB 513
พัสดุ
แบบฟอร์มจัดจ้าง 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 88.3 KB 463
แบบฟอร์มจัดซื้อพัสดุ 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 149 KB 483
แบบฟอร์มพัสดุ Word Document ขนาดไฟล์ 122.5 KB 3753
งานประกัน
SAR ฟอร์มใหม่ล่าสุด Word Document ขนาดไฟล์ 179.56 KB 421
สรุปผลการประเมินเป็นระดับชั้นตามประเด็น Word Document ขนาดไฟล์ 39.4 KB 400
มาตรฐานที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 46.92 KB 394
มาตรฐานที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 52.24 KB 392
มาตรฐานที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 52.24 KB 389
มาตรฐานที่ 1 -1.2 Word Document ขนาดไฟล์ 40.32 KB 394
มาตรฐานที่ 1 -1.1 Word Document ขนาดไฟล์ 51.93 KB 394
มาตรฐาน 3 เก็บรวบรวมข้อมูลและร่องรอยหลักฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 28.35 KB 400
มาตรฐาน 2 เก็บรวบรวมข้อมูลและร่องรอยหลักฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 28.77 KB 397
มาตรฐาน 1 เก็บรวบรวมข้อมูลและร่องรอยหลักฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 26.19 KB 392
กราฟสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 101.5 KB 397
แบบฟอร์มโรงเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.6 MB 482
คู่มือโครงการพิเศษของโรงเรียน 461
แบบฟอร์มรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 306 KB 540
เอกสาร แนวทางประกันคุณภาพภายใน เล่ม 9 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.59 MB 481
เอกสาร แนวทางประกันคุณภาพภายใน เล่ม 8 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 568.51 KB 485
เอกสาร แนวทางประกันคุณภาพภายใน เล่ม 7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 668.26 KB 491
เอกสาร แนวทางประกันคุณภาพภายใน เล่ม 6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 705.68 KB 492
เอกสาร แนวทางประกันคุณภาพภายใน เล่ม 5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 426.57 KB 481
เอกสาร แนวทางประกันคุณภาพภายใน เล่ม 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 713.9 KB 500
เอกสาร แนวทางประกันคุณภาพภายใน เล่ม 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 715.66 KB 486
เอกสาร แนวทางประกันคุณภาพภายใน เล่ม 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 590.38 KB 490
เอกสาร แนวทางประกันคุณภาพภายใน เล่ม1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 743.31 KB 494
แบบประเมิน
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ Word Document ขนาดไฟล์ 58.29 KB 1
แบบประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน ม.ปลาย Word Document ขนาดไฟล์ 27.33 KB 1
แบบประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน ม.ต้น Word Document ขนาดไฟล์ 28.42 KB 1
สมุดประเมินผลกิจกรรมชุมนุม Word Document ขนาดไฟล์ 85.52 KB 525
สมุดบันทึกกิจกรรมเพื่อสังคมและจิตสาธารณะ Word Document ขนาดไฟล์ 78.74 KB 498
สมุดประเมินกิจกรรมลูกเสือ Word Document ขนาดไฟล์ 85.29 KB 490
สมุดประเมินผลกิจกรรมแนะแนว Word Document ขนาดไฟล์ 85.18 KB 490
คู่มืออำนวยความสะดวกในการพิจารณาขออนุญาตของทางราชการ
คู่มือสำหรับประชาชนของโรงเรียนเนกขัมวิทยา RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.61 MB 484
งานวิชาการ
ส่วนประกอบ ปพ.5 (2563) Word Document ขนาดไฟล์ 22.95 KB 15
หน้าปก ปพ.5 (2563) Word Document ขนาดไฟล์ 129.99 KB 13
กำหนดการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 347.5 KB 401
แผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 261.64 KB 409
แบบประเมินแผน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 843.23 KB 410
ส่วนประกอบแผน Word Document ขนาดไฟล์ 58 KB 399