ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายชื่อนักเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 31.18 KB 184
แบบฟอร์มเอกสาร ปพ.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 345.19 KB 143
แบบบันทึกผลการพัฒนาผู้เรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 334.45 KB 99
แบบฟอร์ม ปพ.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 32.94 KB 126
แบบบันทึกการตรวจนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 197.62 KB 94
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของครูปีการศึกษา2560 Word Document ขนาดไฟล์ 295.5 KB 68
แบบรายงานประจำตัวนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 226.98 KB 94
แบบฟอร์มกำหนดการสอนโรงเรียนเนกขัมวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 362.5 KB 140
กลยุทธ์โรงเรียนเนกขัมวิทยา Unkown Document ขนาดไฟล์ 98.26 KB 258
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ Word Document ขนาดไฟล์ 1.51 MB 134
ปกสมุด ปพ.๕ Word Document ขนาดไฟล์ 277.63 KB 200
แบบฟอร์มเขียนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 77 KB 147
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ RAR Archive ขนาดไฟล์ 949.47 KB 191
แบบฟอร์มเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 82.5 KB 123
แบบฟอร์มใบปะหน้าข้อสอบโรงเรียนเนกขัมวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 38.5 KB 210
แบบฟอร์มพัฒนาคุณภาพการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 31 KB 123
แบบฟอร์มการจองห้องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนแบบ e-Learning Word Document ขนาดไฟล์ 251 KB 120
พัสดุ
แบบฟอร์มจัดจ้าง 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 88.3 KB 68
แบบฟอร์มจัดซื้อพัสดุ 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 149 KB 69
แบบฟอร์มพัสดุ Word Document ขนาดไฟล์ 122.5 KB 749
งานประกัน
แบบฟอร์มโรงเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.6 MB 90
คู่มือโครงการพิเศษของโรงเรียน 71
แบบฟอร์มรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 306 KB 146
เอกสาร แนวทางประกันคุณภาพภายใน เล่ม 9 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.59 MB 85
เอกสาร แนวทางประกันคุณภาพภายใน เล่ม 8 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 568.51 KB 94
เอกสาร แนวทางประกันคุณภาพภายใน เล่ม 7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 668.26 KB 98
เอกสาร แนวทางประกันคุณภาพภายใน เล่ม 6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 705.68 KB 103
เอกสาร แนวทางประกันคุณภาพภายใน เล่ม 5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 426.57 KB 93
เอกสาร แนวทางประกันคุณภาพภายใน เล่ม 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 713.9 KB 94
เอกสาร แนวทางประกันคุณภาพภายใน เล่ม 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 715.66 KB 95
เอกสาร แนวทางประกันคุณภาพภายใน เล่ม 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 590.38 KB 94
เอกสาร แนวทางประกันคุณภาพภายใน เล่ม1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 743.31 KB 104
แบบประเมิน
สมุดประเมินผลกิจกรรมชุมนุม Word Document ขนาดไฟล์ 85.52 KB 108
สมุดบันทึกกิจกรรมเพื่อสังคมและจิตสาธารณะ Word Document ขนาดไฟล์ 78.74 KB 97
สมุดประเมินกิจกรรมลูกเสือ Word Document ขนาดไฟล์ 85.29 KB 92
สมุดประเมินผลกิจกรรมแนะแนว Word Document ขนาดไฟล์ 85.18 KB 83
คู่มืออำนวยความสะดวกในการพิจารณาขออนุญาตของทางราชการ
คู่มือสำหรับประชาชนของโรงเรียนเนกขัมวิทยา RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.61 MB 92