ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
สรุปโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 22.01 KB 246799
ตัวอย่างฟอร์มโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 19.15 KB 246808
ขอใช้เงินตามแผน Word Document ขนาดไฟล์ 55.03 KB 246800
หน้าปกข้อสอบ ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 72.65 KB 246885
รูปแบบข้อสอบ ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 92.5 KB 246999
รายชื่อนักเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 31.18 KB 247152
แบบฟอร์มเอกสาร ปพ.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 345.19 KB 247082
แบบบันทึกผลการพัฒนาผู้เรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 334.45 KB 247028
แบบฟอร์ม ปพ.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 32.94 KB 247059
แบบบันทึกการตรวจนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 197.62 KB 247017
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของครูปีการศึกษา2560 Word Document ขนาดไฟล์ 295.5 KB 247000
แบบรายงานประจำตัวนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 226.98 KB 247024
แบบฟอร์มกำหนดการสอนโรงเรียนเนกขัมวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 362.5 KB 247374
กลยุทธ์โรงเรียนเนกขัมวิทยา Unkown Document ขนาดไฟล์ 98.26 KB 247264
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ Word Document ขนาดไฟล์ 1.51 MB 247114
ปกสมุด ปพ.๕ Word Document ขนาดไฟล์ 277.63 KB 247139
แบบฟอร์มเขียนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 77 KB 247075
แบบฟอร์มเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 82.5 KB 247049
แบบฟอร์มใบปะหน้าข้อสอบโรงเรียนเนกขัมวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 38.5 KB 247134
แบบฟอร์มพัฒนาคุณภาพการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 31 KB 247046
แบบฟอร์มการจองห้องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนแบบ e-Learning Word Document ขนาดไฟล์ 251 KB 247045
พัสดุ
แบบฟอร์มจัดจ้าง 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 88.3 KB 246995
แบบฟอร์มจัดซื้อพัสดุ 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 149 KB 247016
แบบฟอร์มพัสดุ Word Document ขนาดไฟล์ 122.5 KB 251948
งานประกัน
SAR ฟอร์มใหม่ล่าสุด Word Document ขนาดไฟล์ 179.56 KB 246951
สรุปผลการประเมินเป็นระดับชั้นตามประเด็น Word Document ขนาดไฟล์ 39.4 KB 246932
มาตรฐานที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 46.92 KB 246928
มาตรฐานที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 52.24 KB 246925
มาตรฐานที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 52.24 KB 246918
มาตรฐานที่ 1 -1.2 Word Document ขนาดไฟล์ 40.32 KB 246954
มาตรฐานที่ 1 -1.1 Word Document ขนาดไฟล์ 51.93 KB 246942
มาตรฐาน 3 เก็บรวบรวมข้อมูลและร่องรอยหลักฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 28.35 KB 246931
มาตรฐาน 2 เก็บรวบรวมข้อมูลและร่องรอยหลักฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 28.77 KB 246925
มาตรฐาน 1 เก็บรวบรวมข้อมูลและร่องรอยหลักฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 26.19 KB 246926
กราฟสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 101.5 KB 246925
แบบฟอร์มโรงเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.6 MB 247015
คู่มือโครงการพิเศษของโรงเรียน 246992
แบบฟอร์มรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 306 KB 247069
เอกสาร แนวทางประกันคุณภาพภายใน เล่ม 9 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.59 MB 247009
เอกสาร แนวทางประกันคุณภาพภายใน เล่ม 8 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 568.51 KB 247018
เอกสาร แนวทางประกันคุณภาพภายใน เล่ม 7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 668.26 KB 247023
เอกสาร แนวทางประกันคุณภาพภายใน เล่ม 6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 705.68 KB 247019
เอกสาร แนวทางประกันคุณภาพภายใน เล่ม 5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 426.57 KB 247011
เอกสาร แนวทางประกันคุณภาพภายใน เล่ม 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 713.9 KB 247025
เอกสาร แนวทางประกันคุณภาพภายใน เล่ม 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 715.66 KB 247017
เอกสาร แนวทางประกันคุณภาพภายใน เล่ม 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 590.38 KB 247016
เอกสาร แนวทางประกันคุณภาพภายใน เล่ม1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 743.31 KB 247024
แบบประเมิน
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ Word Document ขนาดไฟล์ 58.29 KB 246552
แบบประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน ม.ปลาย Word Document ขนาดไฟล์ 27.33 KB 246527
แบบประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน ม.ต้น Word Document ขนาดไฟล์ 28.42 KB 246528
สมุดประเมินผลกิจกรรมชุมนุม Word Document ขนาดไฟล์ 85.52 KB 247057
สมุดบันทึกกิจกรรมเพื่อสังคมและจิตสาธารณะ Word Document ขนาดไฟล์ 78.74 KB 247030
สมุดประเมินกิจกรรมลูกเสือ Word Document ขนาดไฟล์ 85.29 KB 247018
สมุดประเมินผลกิจกรรมแนะแนว Word Document ขนาดไฟล์ 85.18 KB 247019
คู่มืออำนวยความสะดวกในการพิจารณาขออนุญาตของทางราชการ
คู่มือสำหรับประชาชนของโรงเรียนเนกขัมวิทยา RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.61 MB 247010
งานวิชาการ
ปกโครงการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 121.46 KB 246538
ส่วนหน้าแผนการจัดการเรียนรู้ 2563 เทอม 2 Word Document ขนาดไฟล์ 59.08 KB 246551
แผนการจัดการเรียนรู้ 2563 เทอม 2 Word Document ขนาดไฟล์ 31.65 KB 246563
แบบรายงานผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 19.7 KB 246538
ตัวอย่างโครงการสอน 2563 เทอม 2 Word Document ขนาดไฟล์ 177 KB 246545
ส่วนประกอบ ปพ.5 (2563) Word Document ขนาดไฟล์ 22.95 KB 246585
หน้าปก ปพ.5 (2563) Word Document ขนาดไฟล์ 129.99 KB 246538
กำหนดการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 347.5 KB 246936
แผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 261.64 KB 246946
แบบประเมินแผน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 843.23 KB 246942
ส่วนประกอบแผน Word Document ขนาดไฟล์ 58 KB 246932