ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
สรุปโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 22.01 KB 266263
ตัวอย่างฟอร์มโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 19.15 KB 266274
ขอใช้เงินตามแผน Word Document ขนาดไฟล์ 55.03 KB 266266
หน้าปกข้อสอบ ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 72.65 KB 266366
รูปแบบข้อสอบ ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 92.5 KB 266545
รายชื่อนักเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 31.18 KB 266629
แบบฟอร์มเอกสาร ปพ.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 345.19 KB 266554
แบบบันทึกผลการพัฒนาผู้เรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 334.45 KB 266493
แบบฟอร์ม ปพ.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 32.94 KB 266525
แบบบันทึกการตรวจนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 197.62 KB 266482
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของครูปีการศึกษา2560 Word Document ขนาดไฟล์ 295.5 KB 266464
แบบรายงานประจำตัวนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 226.98 KB 266488
แบบฟอร์มกำหนดการสอนโรงเรียนเนกขัมวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 362.5 KB 267078
กลยุทธ์โรงเรียนเนกขัมวิทยา Unkown Document ขนาดไฟล์ 98.26 KB 266730
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ Word Document ขนาดไฟล์ 1.51 MB 266577
ปกสมุด ปพ.๕ Word Document ขนาดไฟล์ 277.63 KB 266606
แบบฟอร์มเขียนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 77 KB 266537
แบบฟอร์มเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 82.5 KB 266512
แบบฟอร์มใบปะหน้าข้อสอบโรงเรียนเนกขัมวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 38.5 KB 266602
แบบฟอร์มพัฒนาคุณภาพการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 31 KB 266510
แบบฟอร์มการจองห้องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนแบบ e-Learning Word Document ขนาดไฟล์ 251 KB 266536
พัสดุ
แบบฟอร์มจัดจ้าง 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 88.3 KB 266459
แบบฟอร์มจัดซื้อพัสดุ 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 149 KB 266480
แบบฟอร์มพัสดุ Word Document ขนาดไฟล์ 122.5 KB 272603
งานประกัน
กำหนดค่าเป้าหมายโรงเรียนเนกขัมวิทยา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 502.74 KB 6084
แบบบันทึกการสร้างสื่อ/นวัตกรรม/ชิ้นงาน/โครงงาน/ผลงานของนักเรียนในแต่ละรายวิชา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 23.75 KB 6083
กราฟผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 105.5 KB 6086
แบบสรุปผลการประเมินสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมของผู้เรียนเป็นรายระดับชั้น Word Document ขนาดไฟล์ 30.22 KB 6082
แบบสรุปผลการประเมินการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายของผู้เรียนของผู้เรียนเป็นรายระดับชั้น Word Document ขนาดไฟล์ 30.17 KB 6081
แบบสรุปผลการประเมินความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยของผู้เรียนเป็นรายระดับชั้น Word Document ขนาดไฟล์ 30.21 KB 6085
แบบสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์จำแนกตามระดับชั้น Word Document ขนาดไฟล์ 61.3 KB 6081
แบบสรุปผลการประเมินการมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพของผู้เรียนเป็นรายระดับชั้น Word Document ขนาดไฟล์ 28.69 KB 6080
แบบสรุปผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 96.84 KB 6081
แบบสรุปผลการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้เรียนเป็นรายระดับชั้น Word Document ขนาดไฟล์ 28.63 KB 6081
แบบสรุปผลการประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรมเป็นรายระดับชั้น Word Document ขนาดไฟล์ 29.72 KB 6090
แบบสรุปผลการประเมินความสามารถในคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาเป็นรายระดับชั้น Word Document ขนาดไฟล์ 28.5 KB 6082
แบบสรุปผลการประเมินความสามารถในการคิดคำนวณตามเกณฑ์ระดับชั้นของผู้เรียนเป็นรายระดับชั้น Word Document ขนาดไฟล์ 27.74 KB 6081
SAR ฟอร์มใหม่ล่าสุด Word Document ขนาดไฟล์ 179.56 KB 266419
สรุปผลการประเมินเป็นระดับชั้นตามประเด็น Word Document ขนาดไฟล์ 39.4 KB 266400
มาตรฐานที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 46.92 KB 266410
มาตรฐานที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 52.24 KB 266390
มาตรฐานที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 52.24 KB 266387
มาตรฐานที่ 1 -1.2 Word Document ขนาดไฟล์ 40.32 KB 266512
มาตรฐานที่ 1 -1.1 Word Document ขนาดไฟล์ 51.93 KB 266450
มาตรฐาน 3 เก็บรวบรวมข้อมูลและร่องรอยหลักฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 28.35 KB 266407
มาตรฐาน 2 เก็บรวบรวมข้อมูลและร่องรอยหลักฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 28.77 KB 266392
มาตรฐาน 1 เก็บรวบรวมข้อมูลและร่องรอยหลักฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 26.19 KB 266390
กราฟสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 101.5 KB 266389
แบบฟอร์มโรงเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.6 MB 266475
คู่มือโครงการพิเศษของโรงเรียน 266456
แบบฟอร์มรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 306 KB 266535
เอกสาร แนวทางประกันคุณภาพภายใน เล่ม 9 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.59 MB 266472
เอกสาร แนวทางประกันคุณภาพภายใน เล่ม 8 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 568.51 KB 266488
เอกสาร แนวทางประกันคุณภาพภายใน เล่ม 7 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 668.26 KB 266485
เอกสาร แนวทางประกันคุณภาพภายใน เล่ม 6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 705.68 KB 266483
เอกสาร แนวทางประกันคุณภาพภายใน เล่ม 5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 426.57 KB 266473
เอกสาร แนวทางประกันคุณภาพภายใน เล่ม 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 713.9 KB 266489
เอกสาร แนวทางประกันคุณภาพภายใน เล่ม 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 715.66 KB 266478
เอกสาร แนวทางประกันคุณภาพภายใน เล่ม 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 590.38 KB 266484
เอกสาร แนวทางประกันคุณภาพภายใน เล่ม1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 743.31 KB 266487
แบบประเมิน
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ Word Document ขนาดไฟล์ 58.29 KB 266036
แบบประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน ม.ปลาย Word Document ขนาดไฟล์ 27.33 KB 265991
แบบประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน ม.ต้น Word Document ขนาดไฟล์ 28.42 KB 265984
สมุดประเมินผลกิจกรรมชุมนุม Word Document ขนาดไฟล์ 85.52 KB 266516
สมุดบันทึกกิจกรรมเพื่อสังคมและจิตสาธารณะ Word Document ขนาดไฟล์ 78.74 KB 266496
สมุดประเมินกิจกรรมลูกเสือ Word Document ขนาดไฟล์ 85.29 KB 266477
สมุดประเมินผลกิจกรรมแนะแนว Word Document ขนาดไฟล์ 85.18 KB 266482
คู่มืออำนวยความสะดวกในการพิจารณาขออนุญาตของทางราชการ
คู่มือสำหรับประชาชนของโรงเรียนเนกขัมวิทยา RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.61 MB 266473
งานวิชาการ
ปกโครงการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 121.46 KB 266001
ส่วนหน้าแผนการจัดการเรียนรู้ 2563 เทอม 2 Word Document ขนาดไฟล์ 59.08 KB 266019
แผนการจัดการเรียนรู้ 2563 เทอม 2 Word Document ขนาดไฟล์ 31.65 KB 266059
แบบรายงานผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 19.7 KB 266004
ตัวอย่างโครงการสอน 2563 เทอม 2 Word Document ขนาดไฟล์ 177 KB 266057
ส่วนประกอบ ปพ.5 (2563) Word Document ขนาดไฟล์ 22.95 KB 266123
หน้าปก ปพ.5 (2563) Word Document ขนาดไฟล์ 129.99 KB 266003
กำหนดการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 347.5 KB 266402
แผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 261.64 KB 266415
แบบประเมินแผน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 843.23 KB 266407
ส่วนประกอบแผน Word Document ขนาดไฟล์ 58 KB 266399