พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

       ๑. ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์

๒. พัฒนานักเรียนด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญาเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ ตามเกณฑ์มาตรฐาน

๓. พัฒนานักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๔. ส่งเสริมครูและนักเรียนใช้เทคโนโลยีพัฒนาความรู้สู่สากล

๕. ส่งเสริมทักษะงานอาชีพบนวิถีความพอพียง

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการเป้าประสงค์
       ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  ตามวิถีพุทธ  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  รักษ์สิ่งแวดล้อม  มีวิถีชีวิตพอเพียง  มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี  มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ ๒๑
 
กลยุทธ์ของโรงเรียน
 
     ๑.  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  เก่ง  มีความสุข
     ๒.  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
     ๓.  เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้