วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์โรงเรียนเนกขัมวิทยา

ภายในปี พ.. ๒๕๖๒  โรงเรียนเนกขัมวิทยา จัดการศึกษาสู่ศตวรรษที่  21  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  เคียงคู่คุณธรรม  ตามวิถีพุทธ  รู้ทันเทคโนโลยี  บนวิถีพอเพียง  โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน