สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

อักษรย่อของโรงเรียน     น..

ตราประจำโรงเรียน     เป็นแสงเทียนมีรัศมีโดยรอบ 19 แฉกอยู่เหนือรูปวงกลม

สีประจำโรงเรียน    แสดขาว

สีแสด     หมายถึง  ความสว่างของแสงอาทิตย์

สีขาว     หมายถึง  ความบริสุทธิ์

ความหมายโดยรวม   คือ  ลูกแสดขาวทุกคนมีสติปัญญา เฉลียวฉลาด สว่างไสวดุจแสงอาทิตย์  มีจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ประดุจสีขาว

ปรัชญาของโรงเรียน  

นตถิ ปัญญา สมาอาภา  ความหมาย แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

คติพจน์ของโรงเรียน   

ปลูกฝังคุณธรรม เสริมนำพลานามัย ใฝ่ใจวิชาการ