ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2527 จากนั้นปีการศึกษา 2538 โรงเรียนได้เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  เป็นปีแรก   แผนการจัดชั้นเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 3 – 3 - 3  มัธยมศึกษาตอนปลาย    2 – 2 - 2 โรงเรียนเนกขัมวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล ได้รับประกาศจัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการ   เมื่อวันที่ 30  มีนาคม 2527 เปิดรับนักเรียนชั้น ม.1-6 ทั้งชาย และ หญิง  ปัจจุบันมีนักเรียน 285 คน   ครู-อาจารย์   19   คน  นักการภารโรง  2  คน  มีประวัติความเป็นมาดังนี้

          ผู้ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนนี้คือ พระครูสังฆรักษ์ชุ่ม สัมปันโน เจ้าอาวาสวัดเนกขัมมารามองค์ปัจจุบัน  ท่านเล็งเห็นว่าการพัฒนาบุคคลเป็นสิ่งจำเป็นต่อการพัฒนาชาติ  และการพัฒนาบุคลากรควรเริ่มมีที่เยาวชนก่อน เพราะจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองสืบไปจึงได้ชักชวนกรรมการวัดและประชาชนช่วยกันหาที่ดินเพื่อก่อสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลขึ้นเพื่อให้โอกาสแก่เยาวชนในท้องถิ่นมีโอกาสได้รับการศึกษาสูงขึ้น   หากไม่มีโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลแล้ว ผู้มีโอกาสเรียนก็แต่เฉพาะครอบครัวที่มีฐานะมั่นคั่งเท่านั้น เพราะต้องเดินทางไปเรียนที่โรงเรียนประจำอำเภอ หรือโรงเรียนประจำจังหวัดโดยการเหมารถรับ-ส่งประจำ ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง จะโดยสารรถประจำทางไม่สะดวกถึงแม้เขตท้องที่ (วัดเนกขัมมาราม) จะอยู่ห่างไกลจากอำเภอดำเนินสะดวกเพียง 10 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดราชบุรีเพียง 15 กิโลเมตร เท่านั้นแต่ทางเป็นถนนลูกรังที่ขรุขระ มีรถโดยสารวิ่งน้อยและช้าเนื่องจากทางขรุขระตอนเย็นรถโดยสารจะหมดคิดเวลาประมาณ 15.30 .  พระครูสังฆรักษ์ชุ่ม สัมปันโน และประชาชนเห็นความลำบากในการศึกษาเล่าเรียนของเยาวชน จึงได้เสนอเรื่องการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาไปยังกรมสามัญศึกษา

          ในปี พ.. 2526 เจ้าหน้าที่จากกรมสามัญได้ออกไปดูสถานที่ และสำรวจข้อมูลต่างๆ ในการจัดตั้งโรงเรียนปรากฏว่าที่ดินที่จะให้สร้างโรงเรียนไม่เพียงพอ ทางวัดจึงได้เจรจาขอซื้อที่ดินที่ติดต่อของวัดเพิ่มอีก 21 ไร่เศษ เป็นเงิน 1 ล้านบาทเศษ โดยขอตกลงว่าขอใช้ที่ดินในการก่อสร้างไปก่อน ส่วนเงินจะขอผ่อนชำระเป็นงวดๆ ไป